O projekcie

Номер на проект: KA220-SCH-0AD5C09C
Програма Еразъм+, KA2, Стратегически партньорства в училищното образование

Този проект е съфинансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.

За проекта

Европейската комисия разглежда лидерството в образованието и обучението като един от основните инструменти за постигане на визията за Европейското пространство за образование до 2025 г. Ролята на лидерството следва да се отчита при създаването и усъвършенстването на средата и условията за повишаването на компетентностите и мотивацията на преподавателите, учителите и другите педагогически специалисти, като по този начин институциите за образование и обучение се превръщат и в обучаващи се организации. В момента директорите на такива институции са претоварени с административни задължения и не разполагат нито с необходимото време, нито с ресурси за да провеждат стратегически реформи в ръководените от тях институции. С разпространението на КОВИД-19 по целия свят, много от училищата не можаха да се адаптират достатъчно бързо и адекватно.

Европейската комисия разглежда лидерството в образованието и обучението като един от основните инструменти за постигане на визията за Европейското пространство за образование до 2025 г. Ролята на лидерството следва да се отчита при създаването и усъвършенстването на средата и условията за повишаването на компетентностите и мотивацията на преподавателите, учителите и другите педагогически специалисти, като по този начин институциите за образование и обучение се превръщат и в обучаващи се организации. В момента директорите на такива институции са претоварени с административни задължения и не разполагат нито с необходимото време, нито с ресурси за да провеждат стратегически реформи в ръководените от тях институции. С разпространението на КОВИД-19 по целия свят, много от училищата не можаха да се адаптират достатъчно бързо и адекватно.

На 1 май 2022 година едно от водещите словашки издателства започна работа по инициативата ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ в партньорство с признати в своята сфера асоциации и организации от Словакия, Чехия и България. Инициативата си поставя за цел да допринесе за развитието на иновативни подходи в подкрепа на директорите.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

• Разработване на иновативен подход, който да отговори на нуждите на училищните ръководства и обединява методите за включване на заинтересованите страни, коучинг, разпределяне на лидерските роли и повишаване на тяхната ефективност в полза на училищната общност;
• Подкрепа на училищните ръководства при интегрирането на добри практики и методи в ежедневните дейности (в т. ч. стратегическо планиране на професионалното развитие на персонала, отчитащо както индивидуалните нужди, така и целите на организацията) и при взаимодействието с организации, работещи в различни области;
• Повишаване на управленските компетентности на ръководителите на училищата;
• Принос към по-съвременна, динамична, отдадена и професионална среда в сфера на образованието.

CELE

Dostarczenie nauczycielom języka angielskiego nowoczesnych i dostosowanych do ich potrzeb materiałów metodycznych oraz odpowiednich umiejętności celem poprawy biegłości językowej uczniów.

Stworzenie adekwatenego do opisanych potrzeb programu kształcenia nauczycieli j. angielskiego oraz otwartej i interaktywnej przestrzeni, dzięki którym mogłiby zdobywać wiedzę i wymieniać się doświadczeniami, w celu doskonalenia swojej pracy dydaktycznej.

Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów, krytycznego myślenia, umiejętności analizy i komunikacji, a także rozwój ich kreatywności poprzez nowe podejście do nauki języka obcego.

Newsletter