O projekte

Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA201-078332
Erasmus+ Program KA2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Tento projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus +.

Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

O PROJEKTE

Ako jeden z prostriedkov na dosiahnutie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 Európska komisia vyzdvihuje kľúčovú úlohu riadenia vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá by sa mala brať do úvahy pri vytváraní priaznivého prostredia a podmienok na rozvoj kompetencií a motivácie učiteľov, školiteľov a pedagogických zamestnancov, čím sa zabezpečí, že inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy budú fungovať ako učiace sa organizácie. V súčasnosti sú riaditelia preťažení administratívnou záťažou a nemajú čas a zdroje na to, aby viedli strategické reformy svojich inštitúcií. Keď sa pandémia COVID-19 šírila po celom svete, mnohé školy mali problém reagovať rýchlo a primerane.

Projekt LEADERSHIP ACADEMY sa snaží kombinovať rôzne metódy, ktoré by boli zárukou, že sa súčasné vedenie školy dokáže úspešne zotaviť z krízy, vyrovnať sa so zvýšenou autonómiou a viesť svoju školu k efektívnej digitálnej transformácii.
Popredné slovenské vydavateľstvo v spolupráci s renomovanými asociáciami a organizáciami zo Slovenska, Českej republiky a Bulharska začalo od 1. mája 2022 realizovať nadnárodný projekt LEADERSHIP ACADEMY. Cieľom projektu je podporiť rozvoj inovatívneho prístupu, ktorý bude podporovať riaditeľov relevantným a zmysluplným spôsobom.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Cieľovou skupinou cieľovou skupinou projektu LEADERSHIP ACADEMY sú najmä riaditelia prvého a druhého stupňa základných škôl.

CIEĽ

● rozvíjať inovatívny prístup k riešeniu potrieb riaditeľov škôl prostredníctvom využívania participatívnych prístupov, koučovania a decentralizovaných postupov riadenia, ako aj zvyšovania ich efektívnosti v prospech školskej komunity;
● podporovať riaditeľov škôl, aby boli pripravení integrovať osvedčené postupy a nové metódy do každodenných činností (vrátane strategického plánovania profesionálneho rozvoja zamestnancov v súlade s individuálnymi potrebami a organizačnými cieľmi) a aby boli otvorení súčinnosti s organizáciami pôsobiacimi v rôznych oblastiach;
● zlepšiť riadiace kompetencie riaditeľov škôl;
● prispieť k rozvoju modernejšieho, dynamickejšieho, angažovanejšieho a profesionálnejšieho prostredia.

Newsletter