ЦЕЛИ

Нашите усилия ще бъдат насочени към разработване на инструментариум, включващ три основни продукта. Партньорите по проекта не само ще допринесат към разработването на продукти с високо качество, но и ще съдействат за апробирането им в реална среда, което ще осигури в максимална степен приложимост, полезност и потенциал за използване на инструментариума в бъдеще.

Наръчник на Лидерската академия – методическо ръководство за училищни директори по ПНСН (Променливост, Несигурност, Сложност и Неяснота; от англ. Volantility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) в пост-КОВИД света с фокус върху ефективни лидерски техники, управление на кризи, устойчивост, управление на промяната, делегиране, мотивиране, комуникация и др.

Платформа на Лидерската академия – онлайн среда за отворени образователни ресурси. Платформата ще включва електронни публикации и информация за лидерството; примери за най-добри практики в училищното ръководство и конкретни казуси, установени в рамките на проекта; база данни с контакти на обучители по училищно управление, която ще подпомогне трансформацията в прилаганите лидерски практики; освен това, чрез платформата ще се провеждат онлайн сесии за професионалните групи по интереси на Лидерската академия.

Методология за професионални групи по интереси – методология за създаване и провеждане на модерирани от обучители структурирани занимания за професионално развитие на училищни лидери, по време на които директорите ще споделят и обсъждат ежедневните си предизвикателства в управлението на училищата.

Newsletter