Какво успяхме да направим до този момент

През изминалия период стартирахме с две основни цели:

● да проведем анкетно проучване в училища от Словакия, Чешка република и България и да направим оценка на резултатите;

● да направим дизайна и да започнем работа по изработването на първия интелектуален резултат от проекта, а именно: Наръчник „Лидерска академия“>

Много сме щастливи да отбележим, че и двете цели до момента са постигнати.

Наръчник “Лидерска академия”

Наръчникът „Лидерска академия“ е методическо ръководство за директори и училищни лидери в контекста на „VUCA“ – акроним, който описва и разсъждава върху нестабилността, несигурността, сложността и неяснотата на общите условия и ситуации в управлението на училищата. Фокусът е върху теми като: ефективни стилове на лидерство, управление на кризи, устойчивост, управление на промените, делегиране, мотивация, комуникация и т.н. В момента наръчникът се апробира сред 30 избрани директори на училища в три държави. След получаване на обратна връзка, наръчникът ще бъде финализиран.

В съдържателен план наръчникът е разделен на четири тематични модула, които включват практически дейности, ресурси за саморефлексия и предлагат по-подробен поглед върху специфични теми

1. МОДУЛ 1 – Училищният директор в ролята на лидер: разглежда главно характеристиките на лидера и определя ролята на училищния директор като лидер, мениджър и експерт. В него се описват изискванията към лидерите в днешния свят на „VUCA“. Този модул дефинира специфичните характеристики на един лидер – директор на училище и неговите необходими компетентности. Фокусира се върху стиловете на лидерство с акцент върху партиципативно лидерство (лидерство с участие) и ситуационно лидерство.

2. МОДУЛ 2 – Ръководство с яснота и мотивация: описва визията, мисията и ценностите на училището и неговите ключови принципи, които лидерът отстоява. Разглежда въпроси, свързани с личната мотивация за тази работа и със създаването на ключови принципи на училището. Този втори модул отговаря на въпроси за това как да се управлява училище чрез цели и как да се поставят цели, които са ясни и разбираеми; как да се управляват хората чрез прилагане на стандарти за поставяне на цели и качествени резултати. В модула се обръща внимание на личната мотивация и как един лидер може да я използва. Разкрива и подчертава качеството на вътрешната комуникация като един от ключовите инструменти на лидера.

3. МОДУЛ 3 – Разпределяне на работата и съвместно създаване на решения: описва етапите на управлението на екип към изпълнение на определена дейност и принципите за формиране на нов екип. Обяснява разликата между възлагането на задачи и делегирането и в същото време описва как да бъдат организирани собствените задачи и как да бъдат избрани тези от тях, които са подходящи за делегиране. Модулът разглежда характеристиките на отделните форми на вземане на решения при партиципативно лидерство и начините за изразяване на мнение и предоставяне на обратна връзка. Предлага и решения за справяне с чувствителни ситуации.

4. МОДУЛ 4 – Промяната: представя 8 стъпки за това как да се управлява процеса на промяна. Препоръчва начини за определяне на неотложността на трансформацията и за управление на съпротивата срещу промяната или начините за изграждане на коалиция за промяна и работа с лица и групи, свързани с промяната. Модулът акцентира върху необходимостта от създаване на комуникационен план за процеса на промяна. Предлага как да се идентифицира и използва бързия напредък и инструментите за анализ, т.е. от какъв вид промяна се нуждаем и каква промяна е устойчива в момента.

Първоначално анкетно проучване за оценка на текущото състояние на училищния мениджмънт по отношение на компетентностите на училищните директори

За да решим как да проектираме съдържанието на материала за училищни директори и лидери, беше важно да придобием поне бегла представа за нуждите на целевата група на практика. Поради тази причина разработихме първоначален въпросник за директорите на училища, който ще послужи за получаване на актуална картина на управлението на училището и техните нужди. Освен това той ще послужи и като основа за оценка на напредъка на директорите на училища, които ще участват в тестването на резултатите от проекта ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ.

Проучването се проведе с част от директорите от партньорските училища, участващи в проекта във всяка страна, т.е. от Чешка република, България и Словакия. Въпреки че не можем да обобщим резултатите, те ни дават много съществена информация. Най-важният извод, който можем да направим от проучването, е потвърждението, че цялостното изпълнение на проекта е смислено, отговаря на нуждите на практиката и е насочено към област, в която училищните директори имат нужда от подкрепа. Проучването показа, че има много теми и области в училищното управление, които директорите смятат за особено важни и заслужаващи внимание в нашия проект. Обратно, степента на знания и опит, които директорите притежават, може да стане подходяща като основа за споделяне на добри практики в бъдеще. Радваме се, че това анкетно проучване потвърди нашите предположения и утвърди убеждението ни, че вървим в правилната посока.

Бихме искали да проведем отново анкетното проучване в бъдеще, а именно в края на проекта, за да оценим неговия принос и напредъка на директорите на училища, които са участвали в нашия проект и са използвали всички резултати през целия период.

Уеб и Фейсбук страници на проекта

Нашият уебсайт и Facebook страници са напълно функционални и активни, и непрекъснато се актуализират. Радваме се да видим, че броят на последователите ни расте.

Какво планираме

– обобщаване на коментари от директори на училища и изготвяне на окончателната версия на Наръчник “Лидерска академия” (февруари-март 2023 г.),

– онлайн среща на партньорите, участващи в подготовката на окончателната версия на наръчника, целяща да свърже съдържанието на наръчника с функционалностите на платформата (март 2023 г.),

– втора среща на партньорите по проекта 29-30 март 2023 г. в Прага – ще се фокусира върху представянето на окончателната версия на първия интелектуален продукт от проекта – Наръчник “Лидерска академия”. В допълнение към представянето на наръчника, съвместно ще се планира разработването, внедряването и тестването на втория интелектуален резултат онлайн платформа Лидерска академия, като се вземе предвид съвместимостта с останалите резултати.

Заключение

Много сме доволни от нарастващия интерес към проекта, който се разпространява не само сред директорите на училища, но и сред техните заместник-директори. Вярваме и сме убедени в смислеността на проекта, който има потенциала да помогне на директорите на училища и да ги изведе на по-високо ниво на управленска компетентност. В същото време голяма мрежа от квалифицирани училищни директори може да генерира изобилие от опит и примери за добри практики, които под компетентното ръководство на фасилитаторите ще се обобщят и ще се превърнат в значими и използваеми средства за развитие