Нашите постижения

До момента пред нас бяха поставени две основни задачи:

 • Представяне на наръчника „Академия за лидерство“ на втората транснационална среща на партньорите по проекта на 29-30 март 2023 г. в Прага.
 • Планиране разработването и тестването на втория интелектуален продукт Leadership Academy – онлайн платформа, като се вземе предвид съвместимостта с други резултати.

И двете цели са постигнати успешно.

Представяне на наръчника „Академия за лидерство“

Всички партньори представиха своята част от работата по разработването и тестването на наръчника, протекла в последователни стъпки съгласно предварително съгласуван работен план. Представянето на наръчника се състои от:

Всички партньори представиха своята част от работата по разработването и тестването на наръчника, протекла в последователни стъпки съгласно предварително съгласувания работен план. Представянето на наръчника протече в следните етапи:

 1. Представяне на резултатите от тестването чрез въпросници на резюмето, предложенията за допълнения, коментарите по формата, съдържанието, структурата и обхвата на наръчника.
 2. Представяне на процеса на разработване на наръчника – модел на компетенциите и преглед на компетенциите, структура на наръчника, преглед на модули 1 – 4.
 3. Представяне на опита на училищните директори от тестването на наръчника и оценка на основните му предимства:
 • Разбиране на света на VUCA (от англ. Volatility, Uncertainity, Complexity, Ambiguity: Променливост, Несигурност, Комплексност, Многозначност);
 • Необходимост от промяна в подхода към хората;
 • Ролята на директора спрямо учителите и учениците, “управляващ всички”;
 • Идеално пособие за кандидати/заинтересовани кандидати за позицията директор;
 • Идеален инструмент за разбиране на „пътуването“ от самоуправление към управлението на другите;
 • Проследяване на индивидуалните таланти, надграждане на силните страни на колегите;
 • Осъзнаване на ролите, разликите между лидер и мениджър;
 • Преглед на практически примери (работа с цели, социални кръгове, саморефлексия, самооценка)

Онлайн платформа Leadership Academy

Платформата Leadership Academy ще бъде разработена като дигитален ресурс с цел:

 • Предоставяне достъп до Наръчника на Leadership Academy (в електронен формат) и Методологията на професионалните кръгове (в електронен формат);
 • Споделяне на допълнителна информация за ресурси, която ще бъде разработена в рамките на PR2 (електронни книги с информация за водещи личности, примери за най-добри практики в училищното ръководство и казуси);
 • Осигуряване на достъп до база данни с треньори и ментори, от която училищните ръководители могат да изберат експерт, който да подпомогне тяхната работа чрез структурирани коучинг сесии.

Добри практики, представящи опита на колеги за решаване на проблеми в конкретни образователни институции. Обхватът и структурата им са целенасочено разработени по начин, който дава възможно най-ясна картина на проблема и най-доброто му възможно решение, проверено в практиката. Структурата на тези ресурси включва:

 • Област на вдъхновение;
 • Описание на ситуация;
 • Описание на процеса на решение;
 • Какво е постигнато / какво мина добре;
 • Препоръки.

Казусите са проучвания от 5-10 страници, с ясно дефинирана структура: въведение, резюме, анализ на проблема, причини, фактори, възможни решения, избраното най-добро решение, заключение, препоръки. След обсъждане определихме важни теми, които ще бъдат разработени в казусите (промените в учебните програми и работата на директора, въвеждане на предучилищни паралелки, промяна на учебната програма като начин за подобряване на училищния климат, интеграция на чужденци (включващо образование), бягство от училище, процес на адаптация в детските градини и началните училища, сътрудничество с родителите, мултикултурна среда, сътрудничество, процес на приобщаване.

Базата данни с  наставници и ментори ще служи като един от инструментите за изпълнение на третия резултат от проекта и по този начин ще допринесе за създаването и реализирането на „професионалните кръгове“. Наставниците и менторите ще бъдат внимателно подбрани по предварително определени критерии, които ще осигурят качествена кадрова база, от която директорите мога да изберат подходящия за дадена институция наставник. 

 Критерии за включване в базата данни:

 • Членство в съсловната организация за съответната държава, или или сертификат за Асоцииран сертифициран треньор (Associate Certified Coach);
 • Две препоръки/или работа по два проекта в областта на образованието, в които са развили компетенциите на лидер и мениджър в училищен лидерски екип, или училищна иновация (детска градина, начално, основно, средно училище)
 • Професионален опит в ръководенето на екип или проект;
 • Кратък тест върху наръчника „Академия за лидерство“, който да удостовери знанията по темите от публикацията.

 Ние твърдо вярваме, че

онлайн платформата Leadership Academy ще бъде инструмент, специално пригоден за подпомагане на директорите в ежедневната им работа и за осигуряване на устойчиво професионално развитие чрез прилагане на иновативни практики и методи. Иновативният характер на платформата ще гарантира, че ще бъде създаден първият цялостен инструмент за осигуряване на постоянна подкрепа за директорите и училищните ръководители. Очакваните ползи от тях ще бъдат очевидни на нивото на подобряване на управленските (лидерските) компетенции на директорите и училищните ръководители.

Разпространение и представяне на проекта пред целевата група

Освен представянето във Фейсбук страницата и сайта, ние активно представяме проекта на различни срещи, организирани от директорите на образователни институции, в това число по време на:

 • Национална среща на общото събрание на Асоциацията на основните училища на Словакия – 3 октомври 2022 г. в Горни Смоковец (Horný Smokovec), Словакия;
 • Национална среща на общото събрание на Асоциацията на основните училища на Словакия – 13 март 2023 г. в Горни Смоковец (Horný Smokovec), Словакия
 • Професионален форум за основно образование – 18 май 2023 г. в Прага, Чехия

Какво предстои

 • Първа външна оценка на проекта в периода август-септември 2023 г.;
 • Онлайн среща на партньори, участващи в подготовката на онлайн платформата Leadership Academy с цел свързване на съдържанието и функционалностите на платформата с функционалностите на другите резултати (август 2023 г.)
 • Представяне на наръчника „Академия за лидерство“ пред широката общественост на конференцията на УЧИЛИЩЕ 2023/2024, в Братислава, 19 октомври 2023 г. 
 • Трета транснационална среща на партньорите по проекта 6-7 декември 2023 г. в Братислава с фокус върху представянето на окончателната версия на втория интелектуален продукт на проекта – онлайн платформата Leadership Academy.

В заключение

Удовлетворени сме от нарастващия интерес към проекта, който се разпространява не само сред директорите на образователни институции, но и сред техните представители. По време на лични срещи и презентации на проекта много от тях активно влизат в процеса на създаване и коментиране на отделните резултати от проекта. Вярваме и сме убедени в смислеността на проекта, който може да помогне на директорите на образователни институции и да ги издигне на по-високо ниво в управленските компетенции. Положителните отзиви, които получаваме, също ни уверяват, че сме свършили добра работа.