Partnerzy

ДР. ЙОЗЕФ РААБЕ СЛОВЕНСКО ЛИМИТЕД (DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO)


Др. Йозеф Раабе Словенско (Раабе) е издателство, специализирано в сферата на образованието и обучението. Раабе е част от издателската група Клет Груп, базирана в гр. Щутгарт, Германия. Клет Груп е една от водещите корпорации в сферата на образованието в Европа. Раабе Словенско е издателство с 22 години опит в образованието, обучението и консултантските услуги. Разработваме ресурси от най-високо качество в помощ на директорите на детски градини, начални и средни училища, целия педагогически персонал, както и други експерти и специалисти. Оперирането на международния пазар ни дава възможност за придобиване на знания, опит и добри практики от други държави, които прилагаме в Словакия. Освен това, ние насърчаваме прилагането на добрите практики от Словакия в други държави, като така създаваме среда за сътрудничество на различни нива, насочена към подобряването на образованието. Съчетавайки прогресивните идеи на нашите клиенти, които са практикуващи експерти, местни и чужди специалисти и опитни партньори, ние създаваме иновативни решения, претворени в реалността чрез конкретни проекти. В момента в Раабе на пълен работен ден работят 16 служители. Всички наши служители имат дългогодишен опит в изготвянето на учебни материали. Разполагаме и с голям набор от реномирани външни сътрудници, експерти в областта на образованието и обучението, които допринасят за разработването на нашите продукти.

АСОЦИАЦИЯ НА НАЧАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В СЛОВАКИЯ

Асоциацията на началните училища в Словакия е неправителствена, независима, отворена и демократична организация, основана на спонтанната инициатива и необходимостта от подкрепа за развитието на училищата. Асоциацията е създадена през 1994 година като платформа за дискусии на предизвикателствата пред началните училища в Словакия. Опитът на старшите учители и концепцията „отдолу нагоре” допринасят за развитието на образованието и подобряването на учебния процес. Членове на Асоциацията са начални училища. В момента в организацията членуват 630 училища от цяла Словакия. Асоциацията се ръководи от председател. Съветът се състои от 11 члена – по един за всеки регион на Словакия и 4 за регион Братислава. Организацията поддържа партньорства с други училищни асоциации и организации – на средните училища, на частните училища, със спортни сдружения, с Министерство на образованието и други обществени организации. Областите на сътрудничество включват образователната система, приложимото законодателство, управленския процес, приложната методика и дидактика на учебния процес.

ЧАТ ЛИМИТЕД (CHAT s.r.o.)

ЧАТ е частно дружество, основано през 2010 година. Компанията предоставя услуги в областта на развитието на лидерските умения и промяната като работи с всички видове организации и ръководни кадри. Клиенти на ЧАТ са както големи корпорации, така и МСП. Важна част от дейността на компанията са програмите, насочени към ръководителите на различни видове училища и към структурите на местната власт. Дългогодишни партньори на компанията са Раабе Словенско, Nadácia Milana Šimečku, Heart of Slovakia, Beelong. Дейността на компанията е насочена към: – Частния сектор; – Неправителствения сектор; – Местната власт и училищата. Компанията предоставя услуги в областта на: – Бизнес обучение – индивидуално и за екипи; – Програми за развитие на лидерството – работилници; – Управление на промяната.

АСОЦИАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА НАЧАЛНИТЕ УЧИЛИЩА

Асоциацията на директорите на началните училища е чешка професионална организация. Основана е през 1998 година. От създаването си организацията се стреми към структурирана защита на интересите на директорите на началните училища. Подобни организации не са характерни за Чехия. Училищната система е фрагментирана и общ глас липсва. В този смисъл Асоциацията на директорите на началните училища е уникална организация, като освен това е и най-голямата директорска асоциация в страната. Асоциацията провежда общи събрания – конференции с участието на всичките си членове два пъти годишно. Дейността на организацията включва предоставяне на информация и експертиза на директорите и педагогическия състав на началните училища. Организацията създава среда за обмяна на добри практики, представяне на успехите на училищата и оказване на подкрепа на по-малко успешните такива. Асоциацията е сред носителите на прогресивни идеи за модернизация на образованието в Чехия. Най-активните членове споделят ръководния си опит като лектори и ментори и участват като преподаватели на училищни директори по време на въвеждащото обучение.

ДИРЕКТОРСКА АКАДЕМИЯ ЛИМИТЕД (HEADMASTER’S ACADEMY)


Директорската академия е наскоро създадена организация, имаща за цел за подпомага директорите на училища във всяка област, в която те се нуждаят от подкрепа. Академията организира и провежда семинари, адаптирани към конкретните нужди на директорите и училищните екипи. Директорската академия предлага подкрепа и обучения на вдъхновяващи учители, както и подпомага дейността на училищните настоятелства.
Организацията има опит за споделяне на знания и експертиза, насочи както към отделни директори, така и към модерирани фокус групи. Директорската академия работи с директори от всички видове образователни институции, в това число детски градини, начални училища и училища по изкуства. Академията предоставя подкрепа и педагогически насоки за подобряване на резултатите на учениците. Основните теми за работа включват екипна работа на преподавателския състав, сътрудничество между директори на училища, взаимодействие между директори и настоятелства, подготовка и менторство на бъдещи директори. Директорската академия организира национален професионален форум, посветен на образованието в сферата на изкуствата и национален професионален форум, посветен на учебните програми в началните училища.

АдминСофт ЕООД


АдминСофт е частна българска компания, развиваща дейност в областта на дигиталната трансформация в образованието, и в частност на дигиталната трансформация в управлението на училищата и базиран на данни процес на вземане на решения. По този начин компанията промотира потенциала на цифровите технологии за съвременно управление в сферата на образованието. Компанията има над 15 години опит в разработването софтуерни продукти, в това число и уеб-базирани, за управление в образованието: информационни системи за управление на училища, инструменти за подпомагане на ежедневните дейности на училищните ръководства (като инструменти за оценка и самооценка, електронни библиотеки, бази данни с добри практики и др.), както и мащабни национални информационни системи за управление. Също така, дейността на АдминСофт е насочена към развитието на капацитета на ръководителите в образователните институции от всички нива (училища, детски градини, експерти от регионалните и националните структури на Министерството на образованието), насърчавайки напредъка в дигиталните умения, които стават от все по-съществено значение в ежедневните управленски дейности.

СЪЮЗ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА В БЪЛГАРИЯ (СРСНПБ)

Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) е основан през 1990 година в Пловдив от група училищни директори и заместник-директори с идеята за професионално подпомагане на дейността на училищните директори. Съюзът в относително кратки срокове създаде регионални структури както на областно, така и на общинско ниво. В момента в организацията членуват над 2 400 души от цялата страна от училища, детски градини, центрове за работа с деца, центрове за индивидуално развитие, общежития. Основната цел на съюза е професионална подкрепа и запознаване на директорите и заместник-директорите с промените в нормативната уредба, регулираща управлението на образованието. Организацията предоставя помощ при трудово-правни казуси, както и съдейства за договарянето на по-благоприятни условия на труд за членовете на училищните ръководства.
От 2000 година СРСНПБ е със статут на национална представителна организация на работодателите и е член на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество към Министерството на образованието. От 2001 година организацията е редовен член на Българската търговско-промишлена палата. СРСНПБ активно сътрудничи с Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, други работодателски организации, профсъюзи и социални партньори в областта на предучилищното и училищното образование.

Newsletter