Partneri

DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, s. r. o.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., (ďalej len „Raabe“) je profesionálne vydavateľstvo pôsobiace v oblasti výchovy a vzdelávania. Raabe je súčasťou skupiny Klett Group so sídlom v Stuttgarte v Nemecku. Skupina Klett Group je jedným z popredných podnikov zameraných na vzdelávanie v Európe.
Raabe je vydavateľstvo s 22-ročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania, školení a poradenstva. Vyvíja kvalitné zdroje pre riaditeľov materských, základných a stredných škôl, všetkých pedagogických a ostatných zamestnancov, ako aj pre všeobecných lekárov a špecialistov. Medzinárodné pôsobenie umožňuje vydavateľstvu získavať extrateritoriálne poznatky a skúsenosti, ktoré môže implementovať na Slovensku ako príklady dobrej praxe. Zároveň propaguje osvedčenú prax Slovenska v zahraničí, čím vytvára široké pole spolupráce na rôznych úrovniach s cieľom zlepšenia a skvalitnenia vzdelávania. Spojením progresívnych myšlienok svojich zákazníkov ako odborníkov z praxe, špecialistov doma i v zahraničí a spoluprácou so skúsenými partnermi vytvára inovatívne riešenia pretavené do reality a konkrétnych projektov. V súčasnosti zamestnáva 16 zamestnancov na plný úväzok. Všetci zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s prípravou učebných a vzdelávacích materiálov. Vydavateľstvo tiež disponuje veľkým množstvom renomovaných externých spolupracovníkov, odborníkov v oblasti vzdelávania a školení, ktorí sa podieľajú na vývoji jeho produktov.

ZDRUŽENIE ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SLOVENSKA

Združenie základných škôl Slovenska je nepolitická, nezávislá, otvorená a demokratická organizácia založená na spontánnej iniciatíve a potrebe zriaďovateľov podporovať rozvoj škôl. Združenie vzniklo v roku 1994 s cieľom diskutovať o výzvach, ktorým čelia základné školy na Slovensku. Skúsenosti riaditeľov škôl z praxe a „koncepcia zdola“ môžu prispieť k rozvoju vzdelávania, skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho poskytovaniu. Členmi združenia sú základné školy. V súčasnosti má 630 členov po celom Slovensku.
Združenie vedie predseda. Výbor má 11 členov – jedného za každý kraj Slovenska a štyroch členov za Bratislavský kraj. Združenie spolupracuje aj s ostatnými združeniami škôl – stredných škôl, súkromných škôl, so športovými zväzmi, s ministerstvom školstva a inými verejnými organizáciami. Venuje sa témam, ako sú vzdelávací systém, príslušná legislatíva, proces riadenia, aplikovaná metodika a didaktika vzdelávacieho procesu.

CHAT, s. r. o.

Spoločnosť CHAT, s. r. o., bola založená v roku 2010 s cieľom poskytovať profesionálne obchodné služby pre akúkoľvek organizáciu a lídra s potrebou rozvoja riadiacich schopností a riadenia zmien. Tieto služby sú určené korporáciám, malým a stredným podnikom, ale dôležitou súčasťou každodennej činnosti spoločnosti sú aj programy pre riaditeľov rôznych typov škôl a samosprávy. Jej dlhoročnými partnermi sú Raabe, Nadácia Milana Šimečku, Srdce Slovenska, Beelong.

Cieľové skupiny spoločnosti sú:
● korporácie,
● neziskový sektor,
● orgány samosprávy a školy.

Spoločnosť poskytuje služby v týchto oblastiach:
● biznis koučing – jednotlivci a tímy,
● programy rozvoja riadenia – workshopy,
● riadenie zmien.

ASOCIÁCIA RIADITEĽOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL


Asociácia riaditeľov základných škôl je česká profesijná organizácia riaditeľov základných škôl. Vznikla v roku 1998. Od začiatku svojho vzniku sa snaží o organizovanú štruktúru, ktorá háji záujmy riaditeľov základných škôl. V Českej republike nie je štandardom, aby vznikali profesijné organizácie tohto typu. Školský systém je roztrieštený a chýba jednotný hlas. Unikátnou organizáciou je v tomto smere Asociácia riaditeľov, ktorá je najväčším združením riaditeľov v Českej republike. Dvakrát do roka organizuje spoločné stretnutie riaditeľov škôl na konferencii. Jej činnosťou je aj poskytovanie informácií, najmä riaditeľom základných škôl a všetkým pedagogickým zamestnancom. Asociácia prezentuje osvedčenú prax, školské úspechy a podporuje menej úspešné školy. Patrí medzi nositeľov pokrokových myšlienok a snaží sa školstvo modernizovať. Aktívni riaditelia asociácie sa delia o svoje skúsenosti ako lektori a mentori. Aktívne sa podieľajú na vzdelávaní riaditeľov škôl počas funkčného štúdia.

AKADÉMIA PRE RIADITEĽOV, s. r. o.

Akadémia pre riaditeľov, s. r. o., je novovzniknutá organizácia s cieľom podporovať riaditeľov škôl v akejkoľvek oblasti, v ktorej potrebujú pomoc. Akadémia pripravuje a organizuje semináre šité na mieru pre školy podľa potrieb riaditeľa a jeho tímu, pripravuje semináre aj pre zriaďovateľov škôl a regionálnych politikov. Akadémia pre riaditeľov, s. r. o., poskytuje podporu a pomoc začínajúcim riaditeľom, ako aj poradenstvo zriaďovateľom týkajúce sa ich škôl.
Má dobré skúsenosti s prezentovaním vedomostí a skúseností jednotlivým riaditeľom a dokáže moderovať reflektívne skupiny riaditeľov. Akadémia pre riaditeľov poskytuje podporu a pomoc riaditeľom všetkých druhov škôl, najmä riaditeľom materských škôl, základných škôl a základných umeleckých škôl. Podporuje najmä pedagogické vedenie zamerané na zlepšovanie učebných výsledkov žiakov.
Kľúčovými témami akadémie sú: tímová spolupráca pedagogických zamestnancov, spolupráca riaditeľov škôl, spolupráca riaditeľov a zriaďovateľov, príprava a podpora budúcich riaditeľov škôl. Akadémia pre riaditeľov organizuje celoštátne odborné fórum venované umeleckému vzdelávaniu a celoštátne odborné fórum venované učebným osnovám základných škôl.

AdminSoft

AdminSoft je súkromná spoločnosť zameraná na podporu digitálnej transformácie vo vzdelávaní, a to najmä digitálnej transformácie riadenia škôl a rozhodovania na základe dát, čím zdôrazňuje potenciál digitálnych technológií pre moderný manažment vzdelávania. Spoločnosť má viac ako 15-ročné skúsenosti s vývojom softvérových produktov pre riadenie vzdelávania, webových aj desktopových aplikácií: informačné systémy na riadenie školy, nástroje na podporu každodenných aktivít vedenia školy (ako sú nástroje hodnotenia a sebahodnotenia, e-knižnice, databázy osvedčených postupov atď.), ako aj rozsiahle manažérske informačné systémy pre potreby národných rozhodovacích orgánov. AdminSoft sa zameriava aj na rozvoj kapacít vedúcich pracovníkov a inštitúcií vo vzdelávacej oblasti na všetkých úrovniach (školy a materské školy, regionálni a národní experti), pričom podporuje pokročilé digitálne zručnosti, ktoré sa stávajú nevyhnutnými pre každodenné manažérske činnosti. AdminSoft sa zameriava na poskytovanie rôznych produktov a služieb na digitalizáciu vo vzdelávaní.

ZVÄZ ZAMESTNÁVATEĽOV V SYSTÉME VEREJNÉHO VZDELÁVANIA V BULHARSKU (SRSNPB)


Zväz zamestnávateľov v systéme verejného vzdelávania v Bulharsku (SRSNPB) založila v roku 1990 v meste Plovdiv skupina riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov s hlavnou myšlienkou odbornej podpory činnosti riaditeľov školských inštitúcií. Pomerne rýchlo sa vo všetkých regionálnych centrách v krajine vytvorili regionálne štruktúry, o niečo neskôr aj mestské. V súčasnosti má organizácia viac ako 2 400 členov a zástupcov riaditeľov rôznych vzdelávacích inštitúcií – škôl, materských škôl, centier pre prácu s deťmi, centier osobného rozvoja, internátov. Hlavným cieľom zväzu je odborná podpora a informovanosť riaditeľov a zástupcov riaditeľov o všetkých právnych aspektoch činnosti riadenia vzdelávacích inštitúcií. Poskytuje tiež podporu a ochranu v pracovnoprávnych záležitostiach, ako aj vyjednávanie výhodnejších podmienok pre riaditeľov a zástupcov riaditeľov v školstve. Členmi SRSNPB sú riaditelia a zástupcovia riaditeľov z celej krajiny. Od roku 2000 je SRSNPB národnou reprezentačnou organizáciou, ktorá participuje na sektorovej rade ministerstva školstva. Od roku 2001 je rovnocenným členom Bulharskej obchodnej a priemyselnej komory. SRSNPB aktívne spolupracuje s ministerstvom školstva, ministerstvom sociálnych vecí, ďalšími organizáciami zamestnávateľov, odbormi a sociálnymi partnermi v oblasti predškolského a školského vzdelávania.

Newsletter