V současné době je postavení a kompetence ředitelů škol zaměřené na širokou škálu povinností, které musí v rámci své funkce vykonávat. Jsou přetíženi nejen širokou škálou úkolů, ale také neustále se měnícími podmínkami v době krize. Zkušenosti ukazují, že školy, kde je zavedeno sdílené řízení, kde jsou role a odpovědnosti vhodně rozděleny mezi zaměstnance, pružněji reagují na nové podněty a rychle se měnící podmínky. To znamená, že organizace, které jsou řízeny prostřednictvím modelu participativního řízení, mohou více těžit z agility, inovací a spolupráce, na rozdíl od organizací, které jsou řízeny autokraticky.

Za účelem dosažení tohoto stavu začalo odborné nakladatelství Dr. Josef Raabe Slovakia v partnerství se šesti partnery ze tří zemí realizovat od 1. května 2022 mezinárodní projekt LEADERSHIP ACADEMY. Projekt LEADERSHIP ACADEMY se zaměřuje především na podporu ředitelů a vedoucích pracovníků škol v oblasti řízení a vytváření spolupracujícího prostředí uvnitř školy.

Cílem projektu je vyvinout inovativní přístup k řešení potřeb ředitelů a vedoucích pracovníků škol prostřednictvím participativních přístupů, koučování a distribuovaných postupů vedení, jakož i zvýšit jejich efektivitu ve prospěch školní komunity, a přispět tak k modernějšímu, dynamičtějšímu, angažovanějšímu a profesionálnějšímu prostředí ve škole. Projekt LEADERSHIP ACADEMY podpoří ředitele škol, aby byli připraveni začlenit osvědčené postupy a nové metody do své každodenní činnosti a byli tak otevřeni synergiím s organizacemi působícími v různých oblastech.

O čem projekt je?

• O kombinaci různých metod, aby tak dnešní ředitelé dokázali úspěšně překonat krizi, vyrovnat se se zvýšenou autonomií a vést svou školu k efektivní digitální transformaci.

• O vypracování inovativního přístupu k řešení potřeb vedoucích pracovníků pomocí participativních přístupů, koučování a distribuovaných postupů vedení, jakož i zvýšení jejich efektivity ve prospěch školní komunity.

• O zlepšení manažerských kompetencí ředitelů a vedoucích pracovníků škol.

Jaké jsou plánované výstupy projektu?

– Příručka Leadership Academy – metodické vedení ředitelů a vedoucích pracovníků škol v podmínkách „VUCA“ (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) se zaměřením na témata jako: efektivní styly vedení, krizové řízení, odolnost, řízení změn, delegování, motivace, komunikace atd.

– Leadership Academy – online platforma bude obsahovat elektronické knihy a informace o manažování, příklady osvědčených postupů v oblasti vedení škol a případové studie z projektu, databázi koučů, z nichž si vedoucí pracovníci škol mohou vybrat s cílem udržet transformační změny v aplikovaných postupech vedení.

– Leadership Academy – metodika profesních kruhů – metodika pro vytváření a vedení strukturovaných kruhů profesního rozvoje pro ředitele a vedoucí pracovníky škol, které budou moderovat koučové a během kterých se ředitelé škol podělí o svoje každodenní výzvy a budou o nich diskutovat v souvislosti s vedením, na základě čehož se vytváří proces vzájemného učení.

Jaký je cíl projektu?

Naše úsilí se zaměřuje na vytvoření komplexního souboru nástrojů, který bude zahrnovat všechny tři výstupy projektu. Spolupráce mezi základními školami, vzdělávacími institucemi a vydavatelským průmyslem přispěje nejen k vysoké kvalitě výstupů, ale také zajistí, aby cílovým skupinám byly poskytnuty zdroje, které jsou důkladně otestované a vyhodnocované, aby byla zajištěna jejich maximální použitelnost, užitečnost a potenciál dalšího využití.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu LEADERSHIP ACADEMY jsou:

– zejména ředitelé základních škol,

– také vedoucí pracovníci základních škol.

Kdo jsou partneři projektu?

– Partnery projektu jsou organizace, které sdružují a organizují základní školy a jsou největšími sdruženími svého druhu v zemi (Asociace základních škol Slovenska, Asociace ředitelů základních škol České republiky a Unie zaměstnavatelů ve veřejném školství v Bulharsku), renomované vzdělávací instituce (CHAT, s. r. o., Ředitelská akademie s. r. o. a AdminSoft Ltd.).

Více informací o projektu naleznete na oficiálních stránkách projektu Leadership Academy (leadership-school.com) a na stránce Leadership Academy na Facebooku.

Setkání partnerů projektu LEADERSHIP ACADEMY

Dne 8. června 2022 proběhlo 1. mezinárodní setkání partnerů projektu LEADERSHIP ACADEMY formou prezentace. Koordinátorem a organizátorem partnerského setkání bylo odborné nakladatelství Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. (SK). Setkání se zúčastnili zástupci všech partnerů projektu LEADERSHIP ACADEMY ze Slovenska, Česka a Bulharska:

– CHAT, s. r. o. (SVK),

– Sdružení základních škol Slovenska (SVK),

– Ředitelská akademie s. r. o. (CZ),

– Asociace ředitelů základních škol České republiky (CZ),

– AdminSoft Ltd (BG),

– Union of Employers in the Public Education System in Bulgaria (BG).

Obsahem jednání bylo:

– představení jednotlivých partnerů,

– představení projektu LEADERSHIP ACADEMY a seznámení s projektovou dokumentací a pravidly financování,

– zahájení práce na 1. intelektuálním výstupu (návrh struktury a obsahu),

– diskuse o modulu a struktuře na 1. intelektuálním výstupu,

– plán práce na období 07/2022 – 05/2023.

Cílem setkání bylo:

– stanovení směrnic projektového managementu (administrativních a finančních),

– dohodnout se na názvu, struktuře a obsahu 1. intelektuálního výstupu – příručky LEADERSHIP ACADEMY,

– naplánovat posloupnost kroků při vytváření 1. intelektuálního výstupu a jeho testování.

Co bude následovat:

– práce na metodické příručce pro ředitele základních škol, vytvoření pracovní verze (září-říjen 2022), testování pracovní verze (listopad-prosinec 2022),

– zapracování připomínek ředitelů základních škol a příprava konečné verze (leden-březen 2023),

– příprava na 2. setkání projektových partnerů v březnu 2023 v Praze,

– překlad konečné verze EN/CZ/SK/BG (duben-květen 2023),

– prezentace příručky LEADERSHIP ACADEMY na konferenci pořádané odborným nakladatelstvím Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. (červen 2023).