Co se podařilo

Do předchozího období jsme vstoupili se dvěma hlavními úkoly:

● provést dotazníkové šetření na školách na Slovensku, v České republice a Bulharsku a vyhodnotit ho;

● navrhnout a začít vytvářet první intelektuální výstup projektu, kterým je příručka Leadership Academy.

S radostí můžeme konstatovat, že oba tyto cíle se daří plnit.

Příručka Leadership Academy

Příručka Leadership Academy je metodickou příručkou pro ředitele a vedoucí pracovníky škol v kontextu „VUCA“ (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity), která se zaměřuje na témata jako: efektivní styly vedení, krizové řízení, odolnost, řízení změn, delegování, motivace, komunikace atd. V současné době se ověřuje u vybraných 30 ředitelů škol ve třech zemích. Po zaznamenání zpětné vazby bude materiál dokončen.

Samotná příručka je rozdělena do 4 tematických modulů, které zahrnují praktické aktivity, prostor pro sebereflexi a nabídku zabývat se konkrétním tématem podrobněji.

1. MODUL – Ředitel školy v roli lídra se zabývá především charakteristikou lídra, jaká je role ředitele školy jako lídra, manažera a odborníka. Vysvětluje, co dnešní VUCA svět od lídrů vyžaduje. Definuje specifika lídra – ředitele školy a jeho požadované kompetence. Zaměřuje se na styly vedení se zaměřením na participativní styl vedení a situační styl vedení.

2. MODUL – Jasné a motivované vedení pojmenovává vizi, poslání a hodnoty školy, jejich klíčové zásady, kterých se vedoucí pracovník drží. Zabývá se osobní motivací pro tuto práci, vytvářením klíčových principů školy. Odpovídá na otázky, jak řídit školu pomocí cílů, jak stanovit cíle, které jsou jasné a uchopitelné, jak řídit lidi pomocí stanovení cílů a standardů kvality výkonu. Zabývá se osobní motivací a tím, jak s ní může vedoucí pracovník pracovat. Vyzdvihuje kvalitu interní komunikace jako jeden z klíčových nástrojů vedoucího pracovníka.

3. MODUL – Rozdělení práce a spoluvytváření řešení popisuje fáze vytváření týmu pro výkon a zásady vytváření nového týmu. Vysvětluje rozdíl mezi zadáváním úkolů a delegováním a také to, jak si uspořádat své osobní úkoly a vybrat z nich úkoly vhodné k delegování. Charakterizuje formy rozhodování při participativním vedení a vyjadřování názoru a zpětné vazby. Nabízí řešení citlivých situací.

4. MODUL – Změna popisuje 8 kroků jak vést proces změny. Doporučuje, jak najít naléhavost pro změnu, jak zvládnout odpor vůči změně, jak vytvořit koalici pro změnu a jak pracovat s jednotlivci a skupinami zapojenými do změny. Vyzývá k vypracování komunikačního plánu pro proces změny. Navrhuje, jak identifikovat a využívat rychlá vítězství a nástroje pro analýzu, tj. jaký druh změny potřebujeme a můžeme v současné době udržet.

Úvodní dotazníkové šetření k posouzení současného stavu řízení škol z hlediska kompetencí ředitelů.

Pro rozhodnutí, jak koncipovat obsah materiálů pro ředitele a vedoucí pracovníky škol, bylo důležité získat alespoň rámcovou představu o potřebách cílové skupiny v praxi. Z tohoto důvodu jsme pro ředitele škol vypracovali úvodní dotazník, který poslouží k získání aktuálního obrazu o vedení škol a jejich potřebách a zároveň bude sloužit jako podklad pro hodnocení postupu ředitelů, kteří se budou podílet na testování výstupů projektu Leadership Academy.

Průzkum byl proveden pouze u omezeného počtu ředitelů partnerských škol zapojených do projektu v jednotlivých zemích, tj. v České republice, Bulharsku a na Slovensku. Přestože výsledky nemůžeme zobecňovat, poskytly nám velmi důležité informace. Za nejdůležitější považujeme potvrzení toho, že celá realizace našeho projektu je smysluplná, reaguje na potřeby praxe a zaměřuje se na oblast, kde ředitelé potřebují podporu. Ukázalo se, že v řízení škol je mnoho témat a oblastí, které ředitelé považují za velmi důležité a hodné pozornosti v rámci našeho projektu. Naopak, mnohé ze znalostí a zkušeností, kterými ředitelé disponují, mohou být relevantní jako základ pro sdílení dobré praxe v následných výstupech projektu. Velmi nás těší, že předmětné dotazníkové šetření potvrdilo naše předpoklady a utvrdilo nás v přesvědčení, že jdeme správným směrem.

V budoucnu bychom velmi rádi provedli dotazníkové šetření znovu, a to na konci projektu, kdy bychom mohli zhodnotit přínos a pokrok ředitelů škol, kteří se našeho projektu zúčastnili a využili všechny výstupy při tvorbě výstupů.

Webové a facebookové stránky projektu

Naše webové stránky a stránky na Facebooku jsou plně funkční a průběžně aktualizované. Těší nás, že počet našich příznivců roste.

Co se připravuje

– Zapracování připomínek ředitelů škol a příprava konečné verze příručky Leadership Academy (únor – březen 2023),

– Online setkání partnerů zapojených do přípravy konečné verze příručky s cílem propojit obsah příručky s funkcemi platformy (březen 2023),

– 2. setkání partnerů projektu 29.-30. března 2023 v Praze – bude zaměřeno na prezentaci finální verze prvního intelektuálního výstupu projektu – příručky Leadership Academy. Kromě prezentace příručky budeme společně plánovat vývoj a testování druhého intelektuálního výstupu Leadership Academy – online platformy, a to s ohledem na kompatibilitu s ostatními výstupy.

Slovo na závěr

Velmi nás těší, že o projekt roste zájem, který se šíří nejen mezi řediteli škol, ale i mezi jejich zástupci. Věříme a jsme přesvědčeni o smysluplnosti projektu, který může ředitelům škol pomoci a posunout je na vyšší úroveň manažerských kompetencí. Zároveň může rozsáhlá síť kvalifikovaných ředitelů škol generovat množství zkušeností a příkladů dobré praxe, které pod kompetentním vedením facilitátorů získají podobu smysluplných a využitelných nástrojů rozvoje.