Co bylo provedeno

Do předchozího období jsme vstoupili se dvěma hlavními úkoly:

 • Prezentace manuálu Leadership Academy na setkání partnerů projektu konaném 29.-30. března 2023 v Praze,
 • plánování vývoje a testování druhého intelektuálního výstupu Leadership Academy online platformy s ohledem na kompatibilitu s ostatními výstupy.

Oba tyto cíle jsou průběžně plněny.

Představení příručky Leadership Academy

Jednotliví partneři představili svou část práce na vývoji a testování příručky v postupných krocích podle předem dohodnutého pracovního plánu. Prezentace příručky se skládala z:

 1. Prezentace výsledků dotazníkového testování výsledků, shrnutí, návrhy na doplnění, připomínky k formě, obsahu, struktuře a rozsahu příručky.
 2. Představení procesu tvorby příručky – kompetenční model a přehled kompetencí, struktura příručky, přehled modulů 1 – 4.
 3. Prezentace zkušeností ředitelů škol s testováním příručky a zhodnocení jejího hlavního přínosu:

– Porozumění světu VUCA

– Nutná změna přístupu k lidem

– Role ředitele vůči učitelům a žákům, „řízení všech“

– Ideální materiál pro uchazeče/zájemce o místo ředitele

– Ideální nástroj pro pochopení cesty od řízení sebe sama k řízení ostatních.

– Sledování individuálních talentů, využívání silných stránek kolegů

– Uvědomění si rolí, rozdílů mezi lídrem a manažerem

– Hodnocení praktických příkladů (práce s cíli, sociální kruhy, sebereflexe, sebehodnocení).

Leadership Academy – online platforma

Platforma Leadership Academy bude vytvořena jako digitální zdroj s cílem:

– Poskytnout přístup k příručce Leadership Academy (v digitální podobě) a Metodice odborných kruhů (v digitální podobě);

– Sdílet další zdrojové informace, které budou vytvořeny v rámci PR2 (elektronické knihy s informacemi o vedení lidí, příklady osvědčených postupů (Best practice) v oblasti vedení škol a případové studie (Case studies));

– Poskytnout přístup k databázi koučů a mentorů, z níž si ředitelé škol mohou vybrat odborníka, který podpoří jejich práci prostřednictvím strukturovaných koučovacích sezení.

Best practice představují zkušenosti s řešením problémových situací na konkrétních školách. Jejich rozsah a struktura jsou záměrně stanoveny tak, aby poskytovaly co nejjasnější obraz problému a jeho nejlepšího možného řešení, ověřeného praxí. Strukturu tvoří:

– Oblasti inspirace

– Popis situace

– Popis postupu řešení

– Co bylo provedeno

– Doporučení

  Case studies jsou případové studie o rozsahu 5-10 stran s jasně definovanou strukturou: (úvod, shrnutí, analýza problémů, příčin, faktorů, identifikovaná řešení, vybrané nejlepší řešení, závěr, doporučení). Pro tento formát byla po společné diskusi pojmenována důležitá témata, která budou v případových studiích zpracována (reakce na kurikulární změny v práci ředitele školy, realizace přípravných tříd, změna ŠVP jako cesta ke zlepšení klimatu školy, integrace cizinců (inkluzivní vzdělávání), skryté záškoláctví, adaptační proces v MŠ a ZŠ, spolupráce s rodiči, multikulturní prostředí, spolupráce, proces začleňování.

  Databáze koučů a mentorů bude sloužit jako jeden z nástrojů pro realizaci třetího výstupu projektu, a tedy pro realizaci odborných kruhů. Koučové a mentoři budou pečlivě vybíráni na základě předem stanovených kritérií, která zajistí kvalitní personální základnu, z níž bude moci ředitel vybírat.

  Kritéria pro zařazení do databáze:

  • Členství v profesní organizaci pro danou zemi nebo profesní osvědčení ACC
  • 2 reference/projekty v oblasti vzdělávání, které rozvíjely kompetence lídra a manažera v řídícím týmu školy nebo inovace ve školách (školky, mateřské školy, střední školy)
  • Profesní zkušenost s řízením týmu nebo projektu
  • Prostudování příručky, krátký test, který mapuje znalosti témat z příručky.

  Jsme přesvědčeni, že

  Online platforma Leadership Academy bude na míru šitým nástrojem, který bude podporovat ředitele v jejich každodenní práci a zajišťovat udržitelný profesní rozvoj prostřednictvím aplikace inovativních postupů a metod. Inovativní charakter platformy zajistí, že bude vytvořen první komplexní nástroj, který bude poskytovat průběžnou podporu ředitelům a vedoucím pracovníkům škol.  Jejich očekávaný přínos bude patrný na úrovni zlepšení manažerských (vůdčích) kompetencí ředitelů a vedoucích pracovníků škol.

  Šíření a prezentace projektu cílové skupině

  Kromě toho, že se prezentujeme na facebookové stránce a webových stránkách, aktivně představujeme projekt na různých setkáních pořádaných řediteli škol.

  • Celostátní plenární zasedání Asociace základních škol Slovenska – 3.10.2022 Horný Smokovec (SVK)
  • Celostátní plenární zasedání Asociace základních škol Slovenska – 13.3.2023 Horný Smokovec (SVK)
  • Odborné fórum základního vzdělávání – 18.5.2023 Praha (CZ)

  Co se připravuje

  • První externí hodnocení projektu – srpen – září 2023
  • Online setkání partnerů zapojených do vývoje online platformy Leadership Academy s cílem propojit obsah a funkce platformy s funkcemi ostatních výstupů (srpen 2023),
  • Křest příručky Leadership Academy a její představení široké veřejnosti – konference Raabe, Bratislava, 19. října 2023,
  • setkání partnerů projektu 6.-7. prosince 2023 v Bratislavě – bude zaměřeno na prezentaci finální verze druhého intelektuálního výstupu projektu – online platformy Leadership Academy.

  Slovo na závěr

  Velmi nás těší, že o projekt roste zájem, který se šíří nejen mezi řediteli škol, ale i mezi jejich zástupci. Při osobních setkáních a prezentacích projektu mnozí z nich aktivně vstupují do procesu tvorby a připomínkování jednotlivých výstupů projektu. Věříme a jsme přesvědčeni o smysluplnosti projektu, který může ředitelům škol pomoci a posunout je na vyšší úroveň v manažerských kompetencích. Přesvědčuje nás o tom i neustálá pozitivní zpětná vazba, kterou dostáváme.