Čo sa podarilo

Do predchádzajúceho obdobia sme vstupovali s dvomi hlavnými úlohami:

● uskutočniť dotazníkový prieskum v školách na Slovensku, v Českej republike a Bulharsku a vyhodnotiť ho;

● vypracovať návrh a začať vytvárať prvý intelektuálny výstup projektu, ktorým je Leadership Academy príručka.

Sme veľmi radi, že môžeme povedať, že oba tieto ciele sa darí napĺňať.

Leadership Academy príručka

Leadership Academy príručka je metodické usmernenie pre riaditeľov a vedúcich zamestnancov škôl v podmienkach „VUCA“ (Volantility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) so zameraním na témy, ako: efektívne štýly vedenia, krízový manažment, odolnosť, riadenie zmien, delegovanie, motivácia, komunikácia atď. V tomto čase prebieha jej overovanie u vybraných 30 riaditeľoch škôl v troch krajinách. Po zaznamenaní spätnej väzby bude materiál sfinalizovaný.

Samotná príručka je rozdelená do 4 tematických modulov, ktoré obsahujú praktické aktivity, priestor na sebareflexiu a ponuku na detailnejší pohľad na konkrétnu tému.

1. MODUL – Riaditeľ školy v role lídra sa venuje hlavne charakteristike lídra, aká je rola riaditeľa školy ako lídra, manažéra a experta. Vysvetľuje, čo dnešný VUCA svet žiada od lídrov. Definuje špecifiká lídra – riaditeľa školy a jeho požadované kompetencie. Zameriava sa na štýly vedenia so zameraním na participatívny štýl vedenia a situačný štýl vedenia.

2. MODUL – Vedenie školy s jasnosťou a motiváciou pomenúva víziu, misiu a hodnoty školy, ich kľúčové princípy, ktoré líder drží. Zaoberá sa osobnou motiváciou pre túto prácu, tvorením kľúčových princípov školy. Odpovedá na otázky, ako riadiť školu pomocou cieľov, ako nastaviť ciele, ktoré sú jasné a uchopiteľné, ako riadiť ľudí pomocou nastavovania cieľov a štandardov kvality výkonu. Zaoberá sa osobnou motiváciou a ako s ňou vie líder pracovať. Vyzdvihuje kvalitu internej komunikácie ako jednej z kľúčových nástrojov lídra.

3. MODUL – Rozdelenie práce a spoločné tvorenie riešení popisuje štádiá formovania tímu k výkonu a princípy formovania nového tímu. Vysvetľuje rozdiel medzi zadávaním úloh a delegovaním a zároveň, ako organizovať svoje osobné úlohy a z nich vybrať úlohy vhodné na delegovanie. Charakterizuje formy rozhodovania v participatívnom leadershipe a vyjadrovania názoru a spätnej väzby. Ponúka riešenia citlivých situácií.

4. MODUL – Zmena uvádza 8 krokov, ako viesť proces zmeny. Odporúča, ako nájsť urgenciu pre zmenu, ako zvládať odpor voči zmene či ako budovať koalíciu zmeny a pracovať s osobami a skupinami, ktoré so zmenou súvisia. Apeluje na tvorbu komunikačného plánu procesu zmeny. Navrhuje, ako identifikovať a použiť rýchle víťazstvá a nástroje pre analýzu, teda akú zmenu potrebujeme a vieme momentálne ustáť.

Vstupný dotazníkový prieskum na posúdenie súčasného stavu riadenia škôl z pohľadu kompetencií riaditeľov

Pre rozhodnutie, ako koncipovať obsah materiálu pre riaditeľov a vedúcich zamestnancov škôl, bolo dôležité aspoň nahliadnuť na potreby cieľovej skupiny v praxi. Z tohto dôvodu sme pre riaditeľov škôl vypracovali vstupný dotazník, ktorý slúži na získanie aktuálneho obrazu riadenia škôl, ich potrieb a zároveň bude podkladom na vyhodnotenie progresu u riaditeľov škôl, ktorí sa zúčastnia testovania výstupov projektu Leadership Academy.

Prieskum sme realizovali len s obmedzeným počtom riaditeľov z partnerských škôl zapojených do projektu v jednotlivých krajinách, t. j. z Českej republiky, Bulharska a Slovenska. Aj keď nemôžeme výsledky zovšeobecňovať, priniesli nám veľmi dôležité informácie. Ako najvýznamnejšie vnímame potvrdenie, že celá realizácia nášho projektu je zmysluplná, zodpovedá potrebám praxe a cieli na oblasť, v ktorej riaditelia škôl potrebujú podporu. Ukázalo sa, že je veľa tém a oblastí v riadení škôl, ktoré považujú riaditelia za veľmi dôležité a hodné pozornosti v našom projekte. Naopak, mnohými znalosťami a skúsenosťami, ktorými riaditelia disponujú, môžu byť relevantným základom pre zdieľanie dobrej praxe v nasledujúcich výstupoch projektu. Sme veľmi radi, že daný dotazníkový prieskum potvrdil naše predpoklady a utvrdil nás v presvedčení, že sme sa vydali správnym smerom.

V budúcnosti by sme dotazníkový prieskum veľmi radi realizovali znova, a to v závere projektu, kedy by sme mohli zhodnotiť prínos a progres u riaditeľov škôl, ktorí sa zapojili do nášho projektu a využili všetky výstupy v priebehu vývoja výstupov.

Webové a facebookové stránky projektu

Naše webové aj facebookové stránky sú plne funkčné a priebežne aktualizované. Teší nás, že počet ich sledovateľov narastá.

Čo sa pripravuje

– zapracovanie pripomienok riaditeľov škôl a príprava finálnej verzie Leadership Academy príručka (február – marec 2023),

– online stretnutie partnerov zainteresovaných na príprave finálnej verzie príručky, s cieľom prepojiť obsah príručky s funkcionalitami platformy (marec 2023),

– 2. stretnutie partnerov projektu 29. – 30. marec 2023 v Prahe – zameria sa na predstavenie finálnej verzie prvého intelektuálneho výstupu projektu – Leadership Academy príručka. Okrem odprezentovania príručky spoločne naplánujeme realizáciu vývoja a testovania druhého intelektuálneho výstupu Leadership Academy – platforma online s prihliadnutím na kompatibilitu s ostatnými výstupmi.

Slovo na záver

Veľmi nás teší, že narastá záujem o projekt, ktorý sa šíri nielen medzi riaditeľmi škôl, ale aj medzi ich zástupcami. Veríme a sme presvedčení o zmysluplnosti projektu, ktorý môže pomôcť riaditeľom škôl a posunúť ich na vyššiu úroveň v riadiacich kompetenciách. Zároveň veľká sieť šikovných riaditeľov dokáže vygenerovať množstvo skúseností a príkladov dobrej praxe, ktoré pod kompetentným vedením facilitátorov dostanú podobu zmysluplných a použiteľných nástrojov rozvoja.