Čo sa podarilo

Do predchádzajúceho obdobia sme vstupovali s dvomi hlavnými úlohami:

 • odprezentovanie Leadership Academy príručky na stretnutí partnerov projektu 29. – 30. marca 2023 v Prahe, 
 • naplánovanie vývoja a testovania druhého intelektuálneho výstupu Leadership Academy platforma online s prihliadnutím na kompatibilitu s ostatnými výstupmi.

 Oba tieto ciele sa darí priebežne napĺňať.

Odprezentovanie Leadership Academy príručky

Jednotliví partneri odprezentovali svoju časť práce na vývoji a testovaní príručky v postupných krokoch podľa vopred dohodnutého plánu prác. Predstavenie príručky pozostávalo z:

 1. Prezentácia výsledkov dotazníkov testovania výstupu, zhrnutie, návrhy na doplnenie, pripomienky k forme, obsahu, štruktúre a rozsahu príručky.
 2. Predstavenie procesu tvorby príručky – kompetenčného modelu a prehľadu kompetencií, štruktúra príručky, prehľad modulov 1 – 4.
 3. Prezentácia skúseností riaditeľov škôl s testovaním príručky a zhodnotenie jej hlavného prínosu:

– Pochopenie sveta VUCA

– Nevyhnutná zmena v prístupe k ľuďom

– Úloha riaditeľa voči učiteľom a žiakom, „riadenie všetkých“

– Ideálny materiál pre uchádzačov/záujemcov o funkciu riaditeľa

– Ideálny nástroj na pochopenie cesty od riadenia seba k riadeniu ostatných

– Sledovanie individuálnych talentov, budovanie silných stránok kolegov

– Uvedomenie si rolí, rozdielov medzi lídrom a manažérom

– Zhodnotenie praktických príkladov (práca s cieľmi, sociálne kruhy, sebareflexia, sebahodnotenie)

Leadership Academy platforma online

Platforma Leadership Academy bude vyvinutá ako digitálny zdroj informácií s účelom:

– poskytnúť prístup k príručke Leadership Academy (v digitálnej podobe) a Metodike odborných kruhov (v digitálnej podobe);

– zdieľať ďalšie zdrojové informácie, ktoré budú vytvorené v rámci PR2 ( elektronické knihy s informáciami o vedení ľudí, príklady osvedčených postupov (Best practice) v oblasti vedenia škôl a  prípadové štúdie (Case studies);

– poskytnúť prístup k databáze koučov a mentorov, z ktorej si riaditelia škôl môžu vybrať odborníka na podporu svojej práce  prostredníctvom štruktúrovaných koučovacích stretnutí.

Best practice predstavujú skúsenosti s postupmi riešenia problémových situácií konkrétnych škôl. Ich rozsah a štruktúra je stanovená cielene tak, aby poskytli čo najjasnejší obraz o probléme a jeho najlepšom možnom riešení overenom v praxi. Štruktúra pozostáva z:

– Oblasti inšpirácie

– Popisu situácie

– Popis priebehu riešenia

– Čo sa podarilo

– Odporúčania

 

Case studies predstavujú prípadové štúdie v rozsahu 5 – 10 strán, s jasne danou štruktúrou: (úvod, zhrnutie, analýza problémov, príčin, faktorov, identifikované riešenie, vybrané najlepšie riešenie, záver, odporúčania). Pre tento formát boli po spoločnej diskusii pomenované dôležité témy, ktoré budú rozpracované v prípadových štúdiách (reakcia na kurikulárne zmeny v práci riaditeľa školy, realizácia prípravných tried, zmena ŠVP ako cesta k zlepšeniu klímy školy, integrácia cudzincov (inkluzivne vzdelávánie), skryté záškoláctvo, adaptačný proces v MŠ a ZŠ, spolupráca s rodičmi, multikulturne prostredie, spolupráca, proces začleňovánia.

Databáza koučov a mentorov bude slúžiť ako jeden z nástrojov na realizáciu tretieho výstupu projektu a teda k realizácii odborných kruhov. Kouči a mentori budú starostlivo vybraní na základe vopred daných kritérií, ktoré zabezpečia kvalitnú personálnu základňu, z ktorej si bude môcť riaditeľ vybrať.

Kritériá pre zaradenie do databázy:

 • Členstvo v profesnej organizácii pre danú krajinu, prípadne profesný certifikát ACC
 • 2 referencie/ projekty v oblasti školstva, ktoré  rozvíjali kompetencie lídra a manažéra v tíme vedenia školy alebo inovácie v škole /škôlky, materské, stredné/
 • Profesná skúsenosť s vedením tímu alebo projektu
 • Preštudovanie manuálu, krátky test, ktorý mapuje znalosť téme z manuálu

Pevne veríme, že

Leadership Academy – platforma online bude na mieru šitým nástrojom na podporu riaditeľov v ich každodennej práci a zabezpečí udržateľný profesijný rozvoj prostredníctvom uplatňovania inovatívnych postupov a metód. Inovatívny charakter platformy zabezpečí, že sa vytvorí prvý komplexný nástroj, ktorý umožní priebežnú podporu pre riaditeľov a vedúcich zamestnancov  škôl.  Ich očakávaný prínos bude zreteľný na úrovni zlepšenia riadiacich (vodcovských) kompetencií riaditeľov a vedúcich zamestnancov  škôl.

Diseminácia a prezentácia projektu cieľovej skupine

Okrem prezentovania sa na facebookovej stránke a webe, aktívne predstavujeme projekt na rôznych stretnutiach organizovaných riaditeľmi škôl.

 • Celoslovenské zasadanie pléna Združenia základných škôl Slovenska – 3.10.2022 Horný Smokovec (SVK)
 • Celoslovenské zasadanie pléna Združenia základných škôl Slovenska – 13.3.2023 Horný Smokovec (SVK)
 • Odborné fórum základního vzdělávání – 18.5.2023 Praha (CZ)

Čo sa pripravuje

 • Prvá externá evaluácia projektu – august – september 2023
 • online stretnutie partnerov zaiteresovaných do prípravy online platformy Leadership Academy s cieľom prepojiť obsah a funkcionality platformy s funkcionalitami ostatných výstupov (august 2023),
 • Krst príručky Leadership Academy príručky a jej predstavenie širokej verejnosti – Konferencia ŠKOLA 2023/2024, Bratislava, 19. október 2023,
 • stretnutie partnerov projektu 6. – 7. december 2023 v Bratislave – zameria sa na predstavenie finálnej verzie druhého intelektuálneho výstupu projektu – Leadership Academy online platformy.

Slovo na záver

Veľmi nás teší, že narastá záujem o projekt, ktorý sa šíri nielen medzi riaditeľmi škôl, ale aj medzi ich zástupcami. Pri osobných stretnutiach a prezentácií projektu mnohí z nich aktívne vstupujú do procesu tvorby a pripomienkovania jednotlivých výstupov projektu. Veríme a sme presvedčení o zmysluplnosti projektu, ktorý môže pomôcť riaditeľom škôl a posunúť ich na vyššiu úroveň v riadiacich kompetenciách. Presviedča nás o tom aj neustála pozitívna spätná väzba, ktorú dostávame.