Čo sa podarilo

Do predchádzajúceho obdobia sme vstupovali so štyrmi hlavnými úlohami:

 • on-line stretnutie partnerov zainteresovaných na príprave online platformy Leadership Academy s cieľom prepojiť obsah a funkcionality platformy s funkcionalitami ostatných výstupov,
 • krst Leadership Academy príručky a jej predstavenie širokej verejnosti – Konferencia Škola 2023/2024 – Bratislava, 19. október 2023,
 • stretnutie partnerov projektu – 20. decembra 2023 v Bratislave – predstavenie finálnej verzie druhého intelektuálneho výstupu projektu – Leadership Academy online platformy,
 • prvá externá evaluácia projektu.

Všetky plánované úlohy sa nám podarilo splniť.

Online stretnutie partnerov

Na online stretnutí partneri diskutovali o kompatibilite všetkých troch výstupov projektu a ich využiteľnosti naprieč všetkými krajinami zapojenými do projektu. Cieľom prepojiť obsah a funkcionality platformy s funkcionalitami ostatných výstupov.

Krst príručky Leadership Academy

19. októbra 2023 v Park Inn by Radisson Danube Bratislava sa konal krst príručky Leadership academy. V rámci konferencie Škola 2023/2024 s podtitulom Ako ustáť zmeny v digitálnej dobe, ktorú organizuje Raabe Slovensko každý rok pre riaditeľov škôl, bola odprezentovaná aj nová príručka Leadership Academy. Krstu sa zúčastnili takmer všetci partneri projektu AdminSoft, BG (Nadezhda Tzvetkova), Únia zamestnávateľov vo verejnom vzdelávaní v BG (Petya Yosifova), Združenie základných škôl SR (Mgr. Eva Horníková, PaedDr. Drahomíra Tereňová), CHAT (Ing. Dagmar Kéryová), Ředitelská akademie (Mgr. Miluše Trojanová, PhDr. Václav Trojan, Ph.D.) a RAABE (Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, Ing. Katarína Sečkárová)

Tvorcovia predstavili príručku, jej zámer a ciele. V rámci konferencie a spoločenského večera diskutovali so zúčastnenými riaditeľmi o obsahu a nástrojoch projektu. Na konferencii bol zaradený workshop na tému Prečo by riaditelia škôl mali venovať čas rozvoju leadershipu? Obsahom workshopu, ktorý lektorovali partneri projektu Dagmar Keryová, Václav Trojan a Miluše Trojanová, bola okrem iného aj technika master mind v skrátenej verzii, ktorú si mohli zúčastnený riaditelia vyskúšať. Partneri tak získali obraz o možnosti využitia tejto techniky v treťom výstupe projektu.

Diseminácia a prezentácia projektu cieľovej skupine

Okrem prezentovania sa na facebookovej stránke a webe, aktívne predstavujeme projekt na rôznych stretnutiach organizovaných riaditeľmi škôl.

 • Celoslovenské zasadanie pléna Združenia základných škôl Slovenska – 3.10.2022 Horný Smokovec (SVK)
 • Celoslovenské zasadanie pléna Združenia základných škôl Slovenska – 13.3.2023 Horný Smokovec (SVK)
 • Odborné fórum základního vzdělávání – 18.5.2023 Praha (CZ)

3. stretnutie partnerov projektu

20. októbra 2023 sa uskutočnilo 3. projektové stretnutie partnerov v priestoroch spoločnosti Dr. Josef Raabe Slovensko v Bratislave. Programom tohto stretnutia bolo zhodnotenie a sumarizácia splnených úloh v projekte a zároveň návrh a naplánovanie distribúcie úloh a časového plánu pre ďalšie obdobie. Partneri diskutovali o 3. výstupe projektu a dohodli si ďalšie kroky pri tvorbe a testovaní 3. výstupu projektu Leadership Academy metodike profesijných kruhov.

Prvá externá evaluácia projektu

Správu o prvej externej evaluácii odprezentovala jej autorka PaedDr. Darina Výbohová, PhD., ktorá bola určená všetkými partnermi ako externý evaluátor projektu.

Správa o externej evaluácii bola odprezentovaná na 3. stretnutí partnerov projektu 20. decembra 2023 v Bratislave. Evaluácia bola realizovaná v dvoch pohľadoch. 1. Hodnotenie v kontexte projektu a 2. Hodnotenie samotnej príručky Leadership academy.

Kritériá a oblasti evaluácie v kontexte projektu, ktoré boli hodnotené:

 • Relevantnosť
 • Kvalita implementácie projektu
 • Kvalita projektového tímu a spolupráce
 • Dopad a šírenie výsledkov

Kritériá a oblasti evaluácie samotnej Príručky Leadership academy, ktoré boli hodnotené:

 • Účel (Čo bolo cieľom publikácie? Čo sa autori snažia dosiahnuť? Aké sú ich argumentácie?)
 • Cieľová skupina (Pre koho bola táto publikácia napísaná? Koho sa autor snaží presvedčiť?)
 • Stratégia /Prístup (Ako sa príručka snaží dosiahnuť svoj cieľ? Aké stratégie a dôkazy ste v knihe videli?)

V závere prezentácie boli identifikované odporúčania pre ďalší postup a doplnenia v projekte, s ktorými boli oboznámení všetci partneri na meetingu.

Čo pripravujeme:

 • Najbližšie multiplikačné podujatie projektu: Konferencia RAABE – jún 2024,
 • zahájenie testovania 3. výstupu projektu Leadership Academy – metodiky profesijných kruhov, jún 2024,
 • externá evaluácia: jún – september 2024,
 • projektový meeting – Bratislava, december 2024.

Slovo na záver

Veľmi nás teší, že narastá záujem o projekt, ktorý sa šíri nielen medzi riaditeľmi škôl, ale aj medzi ich zástupcami. Pri osobných stretnutiach a prezentácii projektu mnohí z nich aktívne vstupujú do procesu tvorby a pripomienkovania jednotlivých výstupov projektu. Veríme a sme presvedčení o zmysluplnosti projektu, ktorý môže pomôcť riaditeľom škôl a posunúť ich na vyššiu úroveň v riadiacich kompetenciách. Presviedča nás o tom aj neustála pozitívna spätná väzba, ktorú dostávame.