V súčasnosti je postavenie a kompetencie riaditeľov škôl zamerané na široký okruh povinností, ktoré musia v rámci svojej pozície realizovať. Sú preťažovaní nielen širokým spektrom úloh, ale aj neustále meniacimi sa podmienkami v čase krízy. Skúsenosti ukazujú, že školy, na ktorých funguje zdieľané riadenie, úlohy a kompetencie sú primerane distribuované na zamestnancov, sú flexibilnejšie v reakcii na nové podnety a rýchlo meniace sa podmienky. To znamená, že organizácie, ktoré sú spravované prostredníctvom modelu participatívneho riadenia, dokážu viac profitovať z agility, inovácií a spolupráce na rozdiel od organizácií riadených autokraticky.

Na dosiahnutie tohto stavu od 1. mája 2022 odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko v partnerstve so šiestimi partnermi z troch krajín začali realizovať medzinárodný projekt LEADERSHIP ACADEMY. Projekt LEADERSHIP ACADEMY sa zameriava hlavne na podporu riaditeľov škôl a vedúcich zamestnancov škôl v oblasti riadenia a vytvárania spolupracujúceho prostredia vo vnútri školy.

Cieľom projektu je vypracovať inovatívny prístup k riešeniu potrieb riaditeľov škôl a vedúcich zamestnancov škôl prostredníctvom využitia participatívnych prístupov, koučovania a distribuovaných postupov vedenia, ako aj zvýšenia ich efektívnosti v prospech školskej komunity, a teda prispieť k modernejšiemu, dynamickejšiemu, angažovanejšiemu a profesionálnejšiemu prostrediu vo vnútri školy. Projekt LEADERSHIP ACADEMY podporí riaditeľov škôl, aby boli pripravení integrovať osvedčené postupy a nové metódy do každodenných činností a aby boli tak otvorení synergiám s organizáciami pôsobiacimi v rôznych oblastiach.

O čo nám v projekte ide?

• O kombináciu rôznych metód, aby sa zabezpečilo, že dnešný riaditeľ dokáže úspešne prekonať krízu, vyrovnať sa so zvýšenou autonómiou a viesť svoju školu k efektívnej digitálnej transformácii.

• O vypracovanie inovatívneho prístupu k riešeniu potrieb vedúcich zamestnancov prostredníctvom využitia participatívnych prístupov, koučovania a postupov distribuovaného vedenia, ako aj zvýšenie ich efektívnosti v prospech školskej komunity.

• O zlepšenie riadiacich kompetencií riaditeľov škôl a vedúcich zamestnancov škôl.

Aké sú plánované výstupy projektu?

– Leadership Academy príručka – metodické usmernenie pre riaditeľov a vedúcich zamestnancov škôl v podmienkach „VUCA“ (Volantility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) so zameraním na témy, ako: efektívne štýly vedenia, krízový manažment, odolnosť, riadenie zmien, delegovanie, motivácia, komunikácia atď.

– Leadership Academy – platforma online bude obsahovať elektronické knihy a informácie o manažovaní; príklady osvedčených postupov v oblasti vedenia škôl a prípadové štúdie z projektu; databázu koučov, z ktorých si môže vedenie školy vybrať s cieľom udržať transformačnú zmenu v aplikovaných postupoch vedenia.

– Leadership Academy – metodika profesijných kruhov – metodika na vytváranie a vedenie štruktúrovaných kruhov profesijného rozvoja pre riaditeľov a vedúcich zamestnancov škôl, ktoré budú moderovať koučovia a počas ktorých sa riaditelia škôl podelia o svoje každodenné výzvy a budú o nich diskutovať v súvislosti s vedením, na základe ktorých sa vytvára proces vzájomného učenia.

Aký je cieľ projektu?

Naše úsilie sa sústredí na vývoj komplexného súboru nástrojov, ktorý bude zahŕňať všetky tri výstupy projektov. Spolupráca medzi základnými školami, vzdelávacími inštitúciami a vydavateľstvom prispeje nielen k vysokej kvalite výstupov, ale tiež zabezpečí, aby cieľovým skupinám boli poskytnuté zdroje, ktoré sú vo veľkej miere testované a vyhodnocované, aby sa zabezpečila maximálna uplatniteľnosť, užitočnosť a potenciál ďalšieho využívania.

Pre koho je projekt určený?

Cieľovou skupinou projektu LEADERSHIP ACADEMY sú:

– najmä riaditelia základných škôl,

– tiež vedúci zamestnanci základných škôl.

Kto sú partneri projektu?

– Partneri projektu sú organizácie, ktoré združujú a organizujú základné školy a sú najväčším združením svojho druhu v rámci daného štátu (Združenie základných škôl Slovenska, Asociace ředitelů základních škol České republiky a Union of Employers in the Public Education System in Bulgaria), renomované vzdelávacie inštitúcie (CHAT, s. r. o., Ředitelská akademie s. r. o. a AdminSoft Ltd)

– Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnej stránke projektu Leadership Academy (leadership-school.com) a na Facebookovej stránke Leadership Academy | Facebook

Stretnutie partnerov projektu LEADERSHIP ACADEMY

8. júna 2022 sa prezenčnou formou uskutočnilo 1. medzinárodné stretnutie partnerov projektu LEADERSHIP ACADEMY. Koordinátorom a organizátorom partnerského stretnutia bolo odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. (SK). Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia všetkých partnerov projektu LEADERSHIP ACADEMY zo Slovenska, Česka a Bulharska:

– CHAT, s. r. o. (SVK),

– Združenie základných škôl Slovenska (SVK),

– Ředitelská akademie s. r. o. (CZ),

– Asociace ředitelů základních škol České republiky (CZ),

– AdminSoft Ltd (BG),

– Union of Employers in the Public Education System in Bulgaria (BG).

Obsahom stretnutia bolo:

– predstavenie jednotlivých partnerov,

– prezentácia projektu LEADERSHIP ACADEMY a oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou a pravidlami financovania,

– začatie práce na 1. intelektuálnom výstupe (návrh štruktúry a obsahu),

– diskusia o module a štruktúre na 1. intelektuálnom výstupe,

– plán práce na obdobie 07/2022 – 05/2023.

Cieľom stretnutia bolo:

– stanovenie smerníc projektového manažmentu (administratívne a finančné),

– dohodnúť sa na názve, štruktúre a obsahu 1. intelektuálneho výstupu – príručky LEADERSHIP ACADEMY,

– naplánovať postupnosť krokov pri tvorbe 1. intelektuálneho výstupu a jeho testovaní.

Čo bude nasledovať:

– práca na metodickej príručke pre riaditeľov základných škôl, vytvorenie pracovnej verzie (september – október 2022), testovanie pracovnej verzie (november – december 2022),

– zapracovanie pripomienok riaditeľov základných škôl a príprava finálnej verzie (január – marec 2023),

– príprava na 2. stretnutie partnerov projektu v marci 2023 v Prahe,

– preklad finálnej verzie EN/CZ/SK/BG (apríl – máj 2023),

– prezentácia príručky LEADERSHIP ACADEMY na konferencii organizovanej odborným nakladateľstvom Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. (jún 2023).