4. Newsletter

4. Newsletter

Čo sa podarilo Do predchádzajúceho obdobia sme vstupovali so štyrmi hlavnými úlohami: on-line stretnutie partnerov zainteresovaných na príprave online platformy Leadership Academy s cieľom prepojiť obsah a funkcionality platformy s funkcionalitami ostatných výstupov,...
3. Newsletter

3. Newsletter

Čo sa podarilo Do predchádzajúceho obdobia sme vstupovali s dvomi hlavnými úlohami: odprezentovanie Leadership Academy príručky na stretnutí partnerov projektu 29. – 30. marca 2023 v Prahe,  naplánovanie vývoja a testovania druhého intelektuálneho výstupu Leadership...
2. Newsletter

2. Newsletter

Čo sa podarilo Do predchádzajúceho obdobia sme vstupovali s dvomi hlavnými úlohami: ● uskutočniť dotazníkový prieskum v školách na Slovensku, v Českej republike a Bulharsku a vyhodnotiť ho; ● vypracovať návrh a začať vytvárať prvý intelektuálny výstup projektu, ktorým...
1. Newsletter

1. Newsletter

V súčasnosti je postavenie a kompetencie riaditeľov škôl zamerané na široký okruh povinností, ktoré musia v rámci svojej pozície realizovať. Sú preťažovaní nielen širokým spektrom úloh, ale aj neustále meniacimi sa podmienkami v čase krízy. Skúsenosti ukazujú, že...